BlackBerry Torch 9860 9850 - Dừng chặn pop-up trên các trang web

background image

Dừng chặn pop-up trên các trang web

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyt.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Ni dung web, hãy bỏ chọn hộp chọn Chn popup.