BlackBerry Torch 9860 9850 - Chuyển thư Google Mail đã lưu trữ tới hộp thư đến

background image

Chuyển thư Google Mail đã lưu trữ tới hộp thư đến

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

99

background image

Bấm phím

> Xem thư mc > Lưu tr.

3.

Chọn một thư hoặc hội thoại Google Mail.

4.

Bấm phím

> Chuyn ti hp thư đến.