BlackBerry Torch 9860 9850 - Gửi bản sao mật cho một số liên lạc

background image

Gửi bản sao mật cho một số liên lạc

Bạn có thể gửi bản sao mật cho một số liên lạc trong một email hoặc một tin nhắn PIN.

Khi soạn email hoặc tin nhắn PIN, hãy bấm phím

> Thêm Bcc.