BlackBerry Torch 9860 9850 - Thay đổi tùy chọn kiểm tra chính tả

background image

Thay đổi tùy chọn kiểm tra chính tả

Bạn có thể thay đổi loại và độ dài các từ mà trình kiểm tra chính tả đưa vào khi kiểm tra chính tả. Ví dụ, bạn có thể không
muốn trình kiểm tra chính tả kiểm tra các từ viết tắt hoặc các từ chỉ có một chữ cái. Bạn cũng có thể cài cho điện thoại thông
minh BlackBerry của bạn kiểm tra chính tả tự động trước khi bạn gửi email.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.