BlackBerry Torch 9860 9850 - Cấu hình Bluetooth

background image

Cấu hình Bluetooth

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại thông minh BlackBerry và mạng không dây, một số cấu hình có thể không được hỗ trợ.

Tùy chn

Mô t

Nguồn âm thanh
(A2DP)

Cấu hình này cho phép bạn xuất âm thanh từ điện thoại thông minh BlackBerry sang các thiết bị hỗ
trợ được kích hoạt như tai nghe stereo, loa và bộ phụ kiện trên xe hơi.

Điều khiển từ xa A/V
(AVRCP)

Cấu hình này cho phép bạn sử dụng các nút trên tai nghe hỗ trợ Bluetooth để thực hiện những thao
tác như là điều chỉnh âm lượng hoặc phát tập tin đa phương tiện kế tiếp hoặc trước đó trên điện
thoại thông minh BlackBerry của bạn.

Chuyển dữ liệu

Dịch vụ này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của mình với những thiết bị có
tính năng Bluetooth hỗ trợ chuyển dữ liệu như là các tập tin đa phương tiện.

Kết nối máy tính để
bàn

Dịch vụ này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của mình với một máy tính hỗ
trợ Bluetooth chạy BlackBerry Desktop Software để bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp.

Mạng quay số (DUN) Cấu hình này cho phép bạn sử dụng điện thoại thông minh BlackBerry của mình làm modem khi

được kết nối với một máy tính hỗ trợ Bluetooth.

Thoại rảnh tay (HFP) Cấu hình này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của mình với những tai nghe

và bộ phụ kiện trên xe hơi có tính năng Bluetooth hỗ trợ cấu hình Thoại rảnh tay.

Tai nghe (HSP)

Cấu hình này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry với tai nghe có tính năng
Bluetooth hỗ trợ cấu hình Tai nghe.

Cấu hình truy cập tin
nhắn (MAP)

Cấu hình này cho phép bạn sử dụng bộ phụ kiện xe hơi hỗ trợ Bluetooth cùng với điện thoại thông
minh BlackBerry của bạn để thông báo cho bạn biết các tin nhắn mới. Cấu hình này cũng giúp bạn
đọc, xóa, duyệt, soạn và gửi tin nhắn.

Cấu hình cổng nối
tiếp

Cấu hình này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của mình với những thiết bị có
tính năng Bluetooth hỗ trợ kết nối máy tính để bàn, bỏ qua không dây và chuyển dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng

Công nghệ Bluetooth

286

background image

Tùy chn

Mô t

Truy cập SIM

Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn sử dụng thẻ SIM, cấu hình này cho phép bạn sử
dụng bộ phụ kiện xe hơi hỗ trợ Bluetooth để điều khiển thẻ SIM trên điện thoại thông minh
BlackBerry để bạn có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi thông qua bộ phụ kiện xe hơi. Khi sử dụng
tính năng này, các dịch vụ dữ liệu (dịch vụ trình duyệt, email, tin nhắn PIN và tin nhắn MMS) không
hoạt động trên điện thoại thông minh của bạn và bạn chỉ có thể truy cập các dịch vụ điện thoại
thông qua bộ phụ kiện xe hơi. Trước khi có thể sử dụng tính năng này, bạn có thể cần nhập mã gồm
16 chữ số, được tạo bởi bộ phụ kiện trên xe hơi, vào điện thoại thông minh BlackBerry của bạn.

Bỏ qua không dây

Dịch vụ này cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của mình với một máy tính hỗ
trợ Bluetooth chạy BlackBerry Desktop Software để có thể gửi và nhận email cũng như đồng bộ
hóa dữ liệu sắp xếp mà không cần sử dụng kết nối vào mạng không dây. Để sử dụng dịch vụ này, tài
khoản email của bạn phải sử dụng BlackBerry Enterprise Server.