BlackBerry Torch 9860 9850 - Giới thiệu về tính năng dọn bộ nhớ

background image

Giới thiệu về tính năng dọn bộ nhớ

Tính năng dọn bộ nhớ được thiết kế để xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi bộ nhớ tạm thời trên điện thoại thông minh BlackBerry. Ví

dụ về dữ liệu nhạy cảm bao gồm dữ liệu nhạy cảm trong cache cho trình duyệt lưu trữ khóa, dữ liệu không được mã hóa từ

các email, mật khẩu xác thực LDAP, và dữ liệu từ các phép tìm kiếm chứng chỉ và khóa.
Khi tính năng dọn bộ nhớ được bật, ứng dụng dọn bộ nhớ được thiết kế để tự động xóa dữ liệu nhạy cảm trong các tình

huống sau:
• Khi bạn cho điện thoại thông minh vào bao da

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

326

background image

• Khi bạn không sử dụng điện thoại thông minh trong một khoảng thời gian nhất định
• Khi bạn đồng bộ hóa với máy tính
• Khi bạn thay đổi thời gian hoặc múi giờ cho điện thoại thông minh
• Khi bạn khóa điện thoại thông minh