Hỗ trợ BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-25

SWD-20120925083537624

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 8

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 8
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 27
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 31
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 40

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 45

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 45
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 46
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 47
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 48
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 49
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 50
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 51
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 51
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 52
Phím tắt: Nhập văn bản bằng bàn phím màn hình cảm ứng .......................................................................... 53
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 54
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 55

Điện thoại ................................................................................................................................................... 56

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 56
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 75

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 79

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 79
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 81

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 83

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 83

background image

Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 120

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 126

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 126
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 133

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 134

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 134
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 151

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 155

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 155
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 159

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 160

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 160
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 174

Lịch ......................................................................................................................................................... 176

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 176
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 185

Danh bạ ................................................................................................................................................... 188

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 188
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 198

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 199

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 199
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 203

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 204

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 204
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 204
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 204
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 205

background image

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 205

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 205
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 206
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 208
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 208
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 208
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 209

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 210

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 210
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 219

Bàn phím ................................................................................................................................................. 221

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 221

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 225

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 225
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 227

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 228

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 228
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 233

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 235

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 235
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 237

La bàn ...................................................................................................................................................... 238

Cách sử dụng: La bàn ............................................................................................................................... 238

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 240

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 240
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 244
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 246

background image

ng dụng ................................................................................................................................................. 247

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 247
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 249

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 253

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 253

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 255

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 255
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 257

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 259

Mạng di động ........................................................................................................................................... 259
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 267

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 277

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 277
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 280

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 282

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 282
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 290

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 294

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 294

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 296

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 296
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 296
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 297
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 297

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 298

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 298
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 302

background image

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 303

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 303
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 309

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 311

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 311
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 316

Bảo mật .................................................................................................................................................... 317

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 317
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 348

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 351

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 351
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 351
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 352
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 352
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 352

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 354

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 354
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 357

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 359

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 359

Máy tính ................................................................................................................................................... 365

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 365
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 365

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 366

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 368