BlackBerry Torch 9860 9850 - ฉันไม่สามารถใช้ช็อตคัต

background image

ฉันไมสามารถใชช็อตคัต

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

คูมือผูใช

เคล็ดลับและช็อตคัต

47

background image

• ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช พยายามดำเนินการเปลี่ยนภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ
• หากช็อตคัตมีเดียไมทำงาน ใหตรวจสอบวาคุณเปดช็อตคัตเสียงและวิดีโอในตัวเลือกมีเดียแลว
ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนภาษาที่ปอนหรือภาษาที่แสดง,

204

เปดหรือปดช็อตคัตเสียงและวิดีโอ,

122

คูมือผูใช

เคล็ดลับและช็อตคัต

48