BlackBerry Torch 9860 9850 - เคล็ดลับ: การทำสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว

background image

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว

สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

เขาใชตัวเลือกยอดนิยม เชน การตั้งคาการเตือน การดูการแจง และการเปดหรือปดการเชื่อมตอ

เครือขาย

ไฮไลตและคลิกบนพื้นที่ดานบนของหนาจอหลัก

ดูแอปพลิเคชันและโฟลเดอรทั้งหมดบนหนาจอหลัก หรือยอหนาตางและดูวอลลเปเปอร

บนแถบนำทาง ใหคลิก ทั้งหมด

สลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น

กดปุม

คางไว คลิกแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันอื่นอาจกำลังทำงานโดยไมแสดงผล

เปดแอปพลิเคชันดวยปุมเลือก

กดปุมเลือกที่ดานขางของสมารทโฟน BlackBerry
หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดแอปพลิเคชันที่เปดดวยปุมเลือกได

ใชแถบเครื่องมือ

แอปพลิเคชันสวนใหญมีแถบเครื่องมือใหใชไดอยูที่ดานลางของหนาจอ ตัวอยางเชน คุณ

สามารถคลิกไอคอนบนแถบเครื่องมือในรายการขอความเพื่อคนหารายการขอความ เขียนอีเมล

และลบขอความที่เลือกไดอยางรวดเร็ว ในการดูคำอธิบายไอคอนบนแถบเครื่องมือ ใหแตะที่

ไอคอนคางไว

ใชเมนูปอปอัป

เมนูปอปอัปมีการดำเนินการทั่วไป และปรากฏที่กลางของหนาจอ ตัวอยางเชน คุณสามารถใช

เมนูปอปอัปในขอความเพื่อจัดไฟล สงตอ หรือตอบกลับขอความได ในการเปดเมนูปอปอัป ให

แตะคางที่หนาจอ หรือกดคางที่แทร็คแพด ในการเลือกคำสั่ง ใหแตะที่ไอคอนหรือคลิกแทร็ค

แพด

สลับไปยังหนาตาง รายการโปรด, มีเดีย, ดาวนโหลด, และ ความถี่

บนหนาจอหลัก ใหไฮไลต ทั้งหมด บนแถบนำทางและรูดไปทางขวาหรือซาย

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

31

background image

เพิ่มแอปพลิเคชันในหนาตาง รายการโปรด

ไฮไลตแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร กดปุม

> ทำเครื่องหมายเปน

รายการโปรด

เปลี่ยนตัวเลือกของหนาจอหลัก เชน วอลลเปเปอร

กดปุม

> ตัวเลือก บนหนาจอหลัก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนการแสดงผลเมื่อคุณพิมพบนหนาจอหลัก,
กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก,

200

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น,

224