BlackBerry Torch 9860 9850 - ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเพื่อใช้สำหรับโรมมิ่ง

background image

ตั้งคาเครือขายไรสายเพื่อใชสำหรับโรมมิ่ง

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายและเครือขายไรสายของคุณ

1.

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
• หากตองการเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA เทานั้น ใหตั้งคาฟลด เทคโนโลยีเครือขาย เปน 3G
• หากตองการเชื่อมตอเครือขาย GSM หรือ CDMA ใหตั้งคาฟลด เทคโนโลยีเครือขาย เปน ทั่วโลก
• หากตองการเชื่อมตอกับเครือขาย GSM เทานั้น ใหตั้งคาฟลด เทคโนโลยีเครือขาย เปน GSM/UMTS ในการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือขาย ใหตั้งคาฟลด โหมดเครือขาย

เปนคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: 2G & 3G หรือ 2G & 3G/4G หรือ 2G & 3G/H+ ตัวเลือกที่ปรากฏในฟลด โหมดเครือขาย ขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบไรสาย

3.

กดปุม

> ปด

รายการเครือขายไรสายที่เลือกใช
เกี่ยวกับรายการเครือขายไรสายที่เลือกใช

ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณอาจทำขอตกลงไวกับผูใหบริการอุปกรณไรสายรายอื่นที่อนุญาตใหคุณใชบริการไดเมื่อคุณกำลังเดินทาง คุณสามารถใชรายการเครือขายไรสายที่เลือกใชเพื่อควบคุม

ลำดับที่สมารทโฟน BlackBerry ของคุณจะใชเครือขายไรสายอื่น
สมารทโฟนของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายไรสายตามลำดับที่เครือขายไรสายปรากฏในรายการเครือขายไรสายที่เลือกใชของคุณ เมื่อคุณเดินทาง สมารทโฟนของคุณจะตรวจหาเครือขายไร

สายที่อยูในรายการนี้กอน หากไมมีเครือขายไรสายในรายการ สมารทโฟนของคุณไดรับการออกแบบใหเชื่อมตออัตโนมัติกับเครือขายไรสายที่พรอมใชงาน
หมายเหตุ: โดยปกติแลวจะมีการคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเมื่อคุณโรมมิ่ง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาธรรมเนียมโรมมิ่ง ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

เพิ่มเครือขายไรสายในรายการเครือขายที่เลือกใช

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการดำเนินการนี้ สมารทโฟน BlackBerry ของคุณตองเชื่อมตอกับเครือขาย GSM หรือ UMTS
คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนบริการแบบไรสายของคุณ

1.

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่

3.

กดปุม