BlackBerry Torch 9860 9850 - เกี่ยวกับข้อความตัวอักษร

background image

เกี่ยวกับขอความตัวอักษร

ในการสงและรับขอความตัวอักษร ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาแผนบริการแบบไรสายของคุณสำหรับการสงขอความตัวอักษร คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผู

ใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ
ขอความของคุณอาจปรากฏที่ผูรับแตกตางจากที่คาดไว ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใชพิมพขอความตัวอักษรของคุณ
คุณอาจสามารถสงและรับไฟลมีเดียตอไปนี้ในขอความตัวอักษร: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg, หรือ .mov ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ
หากคุณใชหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลขกับสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ สมารทโฟนของคุณจะสงขอความตัวอักษรโดยใชหมายเลขโทรศัพทแรกที่ปรากฏขึ้นในฟลดหมายเลข

ของฉันในแอปพลิเคชันโทรศัพท

คูมือผูใช

ขอความ

88