BlackBerry Torch 9860 9850 - ข้อความ เอกสารแนบ หรือการสนทนา Google Mail ถูกตัดสั้นหรือไม่ปรากฏ

background image

ขอความ เอกสารแนบ หรือการสนทนา Google Mail ถูกตัดสั้นหรือไมปรากฏ

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• รอสักครู สมารทโฟน BlackBerry ของคุณรับขอความยาวและเอกสารแนบเปนสวนๆ
• หาก "มีเพิ่มเติม" ปรากฏขึ้นตรงทายขอความหรือเอกสารแนบ ใหกดปุม

> เพิ่มเติม หรือ เพิ่มเติมทั้งหมด

• หากสวนใดของการสนทนา Google Mail ไมปรากฏ ใหกดปุม

> เพิ่มเติมของการสนทนา

• หากคุณกำลังดาวนโหลดเอกสารแนบ ใหยกเลิกการดาวนโหลดและรอสักครูหนึ่ง ลองดาวนโหลดเอกสารแนบอีกครั้ง
ขอมูลที่เกี่ยวของ

รับเฉพาะสวนแรกของขอความอีเมลที่ยาว,