BlackBerry Torch 9860 9850 - สร้างช็อตคัตสำหรับแอปพลิเคชันล้างหน่วยความจำ

background image

สรางช็อตคัตสำหรับแอปพลิเคชันลางหนวยความจำ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ

3.

เลือกชองทำเครื่องหมาย วางช็อตคัตโปรแกรมลางหนวยความจำบนหนาจอหลัก

4.

กดปุม

> บันทึก

ไอคอนโปรแกรมลางหนวยความจำจะปรากฏบนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอรแอปพลิเคชัน

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

294