วิธีใช้ BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-25

SWD-20120925082545057

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 8

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 8
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 25
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 29
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 36

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 40

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 40
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 41
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 42
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 42
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 43
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 44
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 44
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 45
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 45
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพแบบทัชสกรีน ..................................................................................................................... 46
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 47
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 47

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 49

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 49
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 67

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 70

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 70
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 72

ขอความ .......................................................................................................................................................... 73

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 73

background image

การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 106

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 112

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 112
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 118

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 120

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 120
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 136

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 139

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 139
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 142

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 144

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 144
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 156

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 158

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 158
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 166

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 168

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 168
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 177

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 178

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 178
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 181

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 183

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 183
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 183
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 183
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 184

background image

ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 184
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 184
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 185
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 186
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 187
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 187
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 187

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 189

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 189
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 197

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 199

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 199

ภาษา ........................................................................................................................................................... 203

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 203
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 205

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 206

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 206
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 210

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 212

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 212
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 213

เข็มทิศ ......................................................................................................................................................... 215

วิธีการ: เข็มทิศ ................................................................................................................................................. 215

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 217

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 217
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 221
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 223

background image

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 224

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 224
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 226

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 230

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 230

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 232

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 232
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 233

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 235

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 235
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 242

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 251

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 251
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 254

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 255

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 255
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 262

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 265

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 265

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 267

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 267
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 267
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 267
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 268

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 269

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 269
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 272

background image

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 273

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 273
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 278

คนหา .......................................................................................................................................................... 280

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 280
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 284

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 285

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 285
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 313

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 315

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 315
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 315
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 316
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 316
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 316

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 318

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 318
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 320

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 322

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 322

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 327

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 327
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 327

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 328

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 330

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช