BlackBerry Torch 9860 9850 - Zmiana kontaktu przypisanego do klawisza szybkiego wybierania

background image

Zmiana kontaktu przypisanego do klawisza szybkiego wybierania

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż > Lista szybkiego wybierania.

3.

Zaznacz kontakt lub numer telefonu.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić kontakt przypisany do klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Edytuj. Kliknij nowy kontakt.
• Aby przypisać kontakt do innego klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Przenieś. W oknie listy Numery

szybkiego wybierania kliknij nowy klawisz szybkiego wybierania.

• Aby usunąć kontakt z listy Numery szybkiego wybierania, kliknij polecenie Usuń.

Podręcznik użytkownika

Telefon

62