עזרה BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-24

SWD-20120924164344484

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

27

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

31

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

39

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

44

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

44

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

45

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

46

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

48

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

49

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

49

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

50

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

לש

ךסמ

עגמה

.............................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

52

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

53

ןופלט

..........................................................................................................................................................

54

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

54

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

73

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

77

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

77

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

79

תועדוה

........................................................................................................................................................

81

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

81

background image

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

117

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

123

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

123

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

130

הידמ

.........................................................................................................................................................

131

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

131

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

148

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

151

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

151

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

155

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

156

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

156

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

169

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

170

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

170

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

179

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

181

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

190

ןועש

..........................................................................................................................................................

192

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

192

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

196

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

197

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

197

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

197

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

197

background image

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

198

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

198

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

198

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

199

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

201

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

201

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

201

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

202

הדלקה

......................................................................................................................................................

203

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

203

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

212

תדלקמ

......................................................................................................................................................

214

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

214

הפש

..........................................................................................................................................................

218

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

218

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

220

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

221

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

221

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

225

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

227

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

227

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

228

ןפצמ

.........................................................................................................................................................

230

דציכ

עצבל

:

ןפצמ

.............................................................................................................................

230

תופמ

.........................................................................................................................................................

232

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

232

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

236

background image

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

238

םימושיי

.....................................................................................................................................................

239

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

239

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

241

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

245

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

245

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

247

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

247

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

249

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

251

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

251

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

258

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

268

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

268

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

271

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

272

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

272

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

279

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

282

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

282

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

284

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

284

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

284

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

284

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

285

background image

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

286

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

286

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

290

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

291

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

291

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

297

שופיח

.......................................................................................................................................................

298

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

298

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

302

החטבא

......................................................................................................................................................

303

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

303

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

333

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

335

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

335

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

335

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

336

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

336

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

336

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

338

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

338

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

341

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

343

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

343

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

349

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

349

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

349

background image

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

350

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

352

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי